• Prostredníctvom testu zistíte, kde sú vaše silné a slabé stránky, čo sa týka lásky, úcty a dôvery v seba. Test obsahuje 35 výrokov. Každý si pozorne prečítajte a ohodnoťte bodmi od -2 po +2 body, pokiaľ možno s čo najväčšou mierou úprimnosti a pravdivosti voči sebe.

  - 2 znamená veľmi nesúhlasím

  - 1 nesúhlasím

  0 neviem , prípadne neutrálny postoj

  + 1 znamená súhlasím

  + 2 veľmi súhlasím

   

  I.VZŤAH K TELU A  FYZICKÉMU VZHĽADU BODY:

  Akceptujem svoje telo také, aké je a mám ho rád /a ............................................................................

  Dávam svojmu telu vhodnú stravu a neničím ho nezdravými návykmi (cigarety, alkohol a pod.)....

  Dávam svojmu telu dostatok vhodného pohybu .................................................................................

  Doprajem svojmu telu toľko pohodlia (oddychu, spánku, uvoľnenia), koľko potrebuje.......................

  Cením si svoje fyzické zdravie a prípadné ochorenie liečim včas ..........................................................

  Doprajem si pekné a kvalitné oblečenie i veci, ktoré mi robia radosť .................................................

  Obliekam sa podľa svojho pocitu a nie podľa toho, čo sa páči iným.....................................................

   

  II.POZORNOSŤ VOČI  SVOJIM POCITOM, EMÓCIÁM, POTREBÁM , ZÁĽUBÁM BODY:

  Venujem dostatok pozornosti svojim pocitom a emóciám  bez toho, aby som ich popieral /a .... ... ..

  Viem svoj hnev rozumne ventilovať a nepotláčam ho ........................................................................

  V práci robím to, čo ma teší..................................................................................................................

  Svoj voľný čas venujem tomu, čo ma teší........................................................................ ...................

  Dokážem sa radovať aj z bežných, každodenných vecí .......................................................................

  Dokážem druhým povedať nie, ak ich požiadavky prekračujú moje hranice........................................

  To, ako sa cítim, závisí len odo mňa, je to moja zodpovednosť .... ... ................................................

   

  III.VEDOMIE SVOJEJ SILY A SCHOPNOSTÍ BODY:

  Dôverujem sebe a konám na základe vlastných rozhodnutí.......................................................... ......

  Môj život je plne v mojich rukách..........................................................................................................

  Som v  súlade sám/a so sebou a občasná samota mi neprekáža.....................................................

  Cítim sa vnútorne slobodný/ á...............................................................................................................

  Poznám svoje silné stránky a pozitívne vlastnosti ...............................................................................

  Mám sa rád taký aký som (mám sa rada taká aká som)......................................................................

  Považujem druhých ľudí za rovnako cenných ako som ja (bez povyšovania či ponižovania sa)........

   

  IV.OCENENIE , PRIJATIE SEBA I DRUHÝCH BODY:

  Nenadávam si , ak sa mi práve nedarí ............................................................................................... .

  Dokážem sa prijímať bez kritiky ........................................................................................................

  Viem rovnako dávať, ako aj prijímať pochvalu a ocenenie od druhých......................................... ......

  Viem si odpustiť, pokiaľ urobím chybu..................................................................................................

  Chápem nedostatky iných a odpúšťam im ich previnenia voči mne...................................................

  Viem pochváliť sám/a seba...................................................................................................................

  Som k sebe aj k druhým úprimný/á a pravdivý/á................................................... ...........................

   

  V.VZŤAH K SEXU BODY:

  So svojím sexuálnym životom som spokojný/á.....................................................................................

  Cítim sa sexuálne príťažlivý/á................................................................................................................

  Pri sexe sa cítim uvolnene (bez zábran, pocitov viny či studu)................................ ...........................

  Sex je pre mňa plný radosti a vášne ....................................................................................................

  Partnerský sex si vychutnávam s láskou a oddanosťou ...................................... ..............................

  Prijímam svoju sexualitu ako dôležitú súčasť života............................................................................

  Dokážem partnerovi/ke slobodne vyjadriť svoje pocity a potreby ohľadne sexu......................... ....

   

  Vyhodnotenie: Spočítajte si plusové a mínusové body, vrátane nulových odpovedí. V každej z piatich častí testu môžete získať čiastkové skóre od +14 do -14 bodov (a teda celkovo od +70 do -70). Čím viac sa blížite k  vyšším bodovým hodnotám, tým väčšia je vaša sebaláska a naopak, čím nižšie skóre ste v teste dosiahli, tým viac práce v danej oblasti máte.